Arizal prince des kabbalistes
אריז׳׳ל
kabbalah concepts
concepts de kabbalah
Dictionnaire de kabbalah
Kabbalah dictionary

 

מושגי חכמת הקבלה

מושגי ראשונים ומקדתמים של הקבלה

מטרת ספר זה היא להביא תמונה כֵּנָה של הקבלה האמתית. לימוד הקבלה דורש הבנה טובה של הרעיון הכללי שלה, וכן של כל מושגיה. הקבלה מסבירה לעיתים קרובות באופן אלגורי, את ראשית הבריאה, כמו גם את כלל המערכות הדינמיות אשר מוקמות כדי לקיים אינטראקציה עם האדם, ולהנהגת העולמות. המערכות הללו גורמות לנו להבין את מטרת פעולותינו, האינטראקציות שלהן עם העולמות העליונים, המסרים והמשמעויות החבויים בתורה.

חשיבות לימוד הזהר

מה אומרים החכמים הגדולים על לימוד הזהר

במשך זמן רב ניסיתי להדגיש את חשיבות לימוד הקבלה והזוהר. כתבתי ספרים ודיברתי במקומות רבים. תמיד היתה התעניינות לידע עמוק ומעניין זה, אבל גם פחד ואי ידיעה על הרשות ללמוד אותו, וההתנגדויות היו:

כתוב שצריך למלא את כרסו בש"ס ופוסקים לפני הלימוד הזה

למה אני צריך להיכנס לידע עמוק כזה?חייב להיות מעל גיל ארבעים ללמוד את הזהרהרבנים הגדולים אוסרים את הלימוד הזה מטרתו של ספר זה היא לתת לרבנים החשובים ביותר לענות על התנגדויות אלה. לשם כך הבאתי את דברי החכמים החשובים ביותר בהיסטוריה מה שאמרו על חשיבות למוד הזהר, או איך הם השתמשו בזהר בפרושיהם, אשר מראה שהיו חכמי זהר אמתיים.

אריז׳׳ל

נשיא המקולים

הארי רבי  יצחק לוריא, מלא תורה כרמון, במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים, והגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה. בקי בשיחת אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים. מכיר בחכמת הפרצוף, הנזכר ברשב"י בפרשה ואתה תחזה. יודע בכל מעשי בני אדם שעשו, ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם, טרם יוציאום מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים ההווים בכל הארץ ולמה שנגזר תמיד בשמים. יודע בחכמת הגלגול, מי חדש, ומי ישן. ואיפת האיש ההוא, באיזה מקום תלויה באדם העליון, יודע בשלהבת הנר, מסתכל וצופה  בעיניו, נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים. ומתעסק עמהם בחכמת האמת, מכיר בריח האדם כל מעשיו אש, דברים נפלאים

TOP